NANOTECHNOLOGY

posted on 25 May 2012 05:15 by 549500011

นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี (อังกฤษ: Nanotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการวิเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร(ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) รวมถึงการออกแบบหรือการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อใช้สร้างหรือวิเคราะห์วัสดุในระดับที่เล็กมากๆ เช่น การจัดอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไม่ว่าทางด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

นาโนศาสตร์ (Nanoscience) คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัสดุ อินทรีย์ อนินทรีย์ และรวมไปถึงสารชีวโมเลกุล ที่มีโครงสร้างสามมิติ ยาว กว้าง สูง ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ระหว่าง 1-100 นาโนเมตร โดยวัสดุชนิดใดก็ตาม ถ้ามีมิติทั้งสามเล็กกว่า 100 นาโนเมตร วัสดุชนิดนั้นก็จะถูกเรียกว่า สาม-ดี วัสดุนาโน (3-D nanomaterial) ถ้ามีแค่ สอง หรือ หนึ่งมิติ ที่เล็กกว่า 100 นาโนเมตร ก็จะถูกเรียกว่าวัสดุ สอง-ดี (2-D) และ หนึ่ง-ดี (1-D) ตามลำดับ คุณสมบัติของวัสดุนาโนจะแตกต่างจากวัสดุขนาดใหญ่ (bulk materials) ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ ทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นถ้าพูดถึง นาโนศาสตร์ ก็จะเป็นการสร้างหรือศึกษาวัสดุที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตร โดยผลลัพย์ที่ได้ก็คือ จะได้วัสดุชนิดใหม่หรือรู้คุณสมบัติที่แตกต่าง และน่าสนใจ โดยคุณสมบัติเหล่านั้นจะถูกอธิบายด้วยทฤษีทางควอนตัม (quantum theory)

 

ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นคนแรกที่แสดงความเห็นถึงความเป็นไปได้ และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยี ในการบรรยายเรื่อง “There’s plenty of room at the bottom” ที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) โดยการแสดงความเห็นถึงความเป็นไปได้ และโอกาสของประโยชน์ที่จะได้จากการจัดการในระดับอะตอม

ปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) ศาสตราจารย์ โนริโอะ ทานิกูชิ (Norio Taniguchi) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียวเป็นคนแรกที่เริ่มใช้คำว่า “Nanotechnology” [1]

ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี

ความหวังที่จะฝ่าวิกฤติปัจจุบันของมนุษยชาติจากนาโนเทคโนโลยีมีดังนี้

 1. พบทางออกที่จะได้ใช้พลังงานราคาถูกและสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. มีน้ำที่สะอาดเพียงพอสำหรับทุกคนในโลก
 3. ทำให้มนุษย์สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนกว่าเดิม (มนุษย์อาจมีอายุเฉลี่ยถึง 200 ปี)
 4. สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างพอเพียงกับประชากรโลก
 5. เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้คนทั้งโลกอย่างทั่วถึง ทัดเทียม และพอเพียง
 6. เพิ่มศักยภาพในการสำรวจอวกาศมากขึ้น

สาขาย่อยของนาโนเทคโนโลยี

คาร์บอนนาโนทูบ ในโครงสร้างสามมิติ

 1. นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Nanoelectronics)
 2. นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (Bionanotechnology)
 3. นาโนเซนเซอร์ (Nanosensor)
 4. การแพทย์นาโน (Nanomedicine)
 5. ท่อนาโน (Nanotube)
 6. นาโนมอเตอร์ (Nanomotor)
 7. โรงงานนาโน (Nanofactory)

[แก้] ตัวอย่างผลงานจากนาโนเทคโนโลยี

 • คอนกรีตชนิดหนึ่งใช้เทคโนโลยีนาโน ใช้ Biochemical ทำปฏิกิริยาย่อยสลายกับมลภาวะที่เกิดจากรถยนต์ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ ในประเทศอังกฤษได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีนี้ในการสร้างถนนและอุโมงค์ต่างๆ เพื่อลดมลภาวะบนท้องถนน และขณะเดียวกันเทคโนโลยีนาโน ทำให้อนุภาคคอนกรีตมีขนาดเล็กมาก ฝุ่น และแบคทีเรีย ไม่สามารถฝังตัวในเนื้อคอนกรีตได้ ทำให้อาคารที่ใช้คอนกรีตชนิดนี้ ดูใหม่เสมอ และยังคงไม่สะสมเชื้อโรค
 • เสื้อนาโน ด้วยการฝัง อนุภาคนาโนเงิน (silver nanoparticle) ทำให้เกิดปฏิกิริยากับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 • ไม้เทนนิสนาโน ผสม ท่อคาร์บอนนาโน เป็นตัวเสริมแรง ทำให้แข็งแรงขึ้น (อ่าน วัสดุผสม)

อ้างอิง

 1. ^ N. Taniguchi, "On the Basic Concept of 'Nano-Technology'," Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo, Part II, Japan Society of Precision Engineering, 1974

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

สาขาวิชาสำคัญด้านเทคโนโลยี

   

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสะสมพลังงานเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนาโนเทคโนโลยีประมงศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์พลังงานฟิสิกส์วิศวกรรมไมโครเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์วิศวกรรมเซรามิกวิศวกรรมทัศนศาสตร์สัตวศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

   

สารสนเทศ และ การสื่อสาร

การรู้จำคำพูดเทคโนโลยีดนตรีเทคโนโลยีทางสายตาการสื่อสารเรขภาพ

   

อุตสาหกรรม

การก่อสร้างการเงินเชิงคอมพิวเตอร์การทำเหมืองแร่การประมงการผลิตเครื่องกล

   

การทหาร

เทคโนโลยีและอุปกรณ์การทหารนาวิกวิศวกรรมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนระเบิด

   

คหกรรมศาสตร์

เครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีในบ้านเทคโนโลยีอาหาร

   

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมต่อเรือวัสดุศาสตร์วิศวกรรมก่อสร้างวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมชีวเคมีวิศวกรรมชีวเวชวิศวกรรมชีวะวิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมเซรามิกวิศวกรรมนิวเคลียร์วิศวกรรมเนื้อเยื่อวิศวกรรมประมงวิศวกรรมปิโตรเลียมวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์วิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมระบบควบคุมวิศวกรรมโลหการวิศวกรรมสถาปัตย์วิศวกรรมสารสนเทศวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมการบินและอวกาศยานวิศวกรรมอาหารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมอุตสาหการอติสีตศาสตร์วิศวกรรมอัตโนมัติ

   

สุขภาพ และ ความปลอดภัย

เคมีสารสนเทศศาสตร์ชีวสารสนเทศศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชวิทยาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิศวกรรมความปลอดด้านอัคคีภัยวิศวกรรมความปลอดภัยวิศวกรรมชีวการแพทย์วิศวกรรมสุขาภิบาล

   

การขนส่ง

การขนส่งเครื่องยนต์เทคโนโลยีอวกาศวิศวกรรมทางทะเลวิศวกรรมการบินและอวกาศยานอวกาศยาน

Comment

Comment:

Tweet