งานวิจัย

posted on 27 May 2012 11:04 by 549500011

                                                 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

        บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

       บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ พนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2554 จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ อย่างง่าย(Simple Random Sampling) จำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาทดสอบค่าที (t-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)

              ผลการวิจัยพบว่า

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ พนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก

            2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ พนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยจำแนกตามตัวแปร ดังนี้

                2.1 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ พนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยองอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

                2.2 เมืองจึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน จากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ พบว่าสถานประกอบการต่างๆ ได้ปิดกิจการ หรือลดกำลังการผลิต การลดจำนวนลูกจ้างโดยการเลิกจ้าง คนตกงานมากขึ้น(เข้าถึง ณรงค์

เพ็ชรประเสริฐ ได้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://www.thaingo.org/prboard _ 1/)    

         จากวิกฤตการณ์ ดังกล่าวบริษัท ไออาร์พีซี ซึ่งตั้งอยู่ จังหวัดระยอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นผู้ผลิต  เม็ดพลาสติก ชนิด โพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและความหนาแน่นสูง เพื่อจำหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น โพลี

โพรพิลีน เอบีเอส โพลีสไตรีน เป็นต้น รวมทั้งขยายโรงงาน สำหรับการผลิต น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารตัวทำละลาย และ สร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษัทฯประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท เมื่อปี 2540 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543

          ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องเร่งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการทำงานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและส่งผลให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทำงาน รวมทั้งส่งผลต่อความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

          การแก้ไขปัญหาแรงจูงใจนั้น ไม่สามารถทำได้ง่ายนัก หากผู้บริหารได้เข้าใจแรงจูงใจแล้วก็สามารถจะเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรซึ่งจะมีผลต่อการแก้ไขและส่งเสริมให้บุคคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Nadler&Lawyer,1977,pp.26-38) โดยทั่วไปแล้วแรงจูงใจมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกของแต่ละบุคคล ต่อกิจกรรมต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นผลของการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ และย่อมจะแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปเรื่อยๆ(Campbell,1970,p.340) ตามความหมายนัยข้างต้น แรงจูงใจมักรวมไปถึงแรงขับ (Drive) ความต้องการ (Need) แรงกระตุ้น (Incentive) รางวัล (Reward) แรงเสริม (Reinforcement) การตั้งเป้าหมาย(Goal setting) ความคาดหวัง (Expectancy) และความชอบ (Like) เอาไว้ทั้งหมด (Frasher,1980,p.26)

         แรงจูงใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมว่า “ทำไม” คนเราจึงมีพฤติกรรมอย่างนั้น แรงจูงใจอาจเป็นสิ่งเร้าทำให้เกิดการแสดงพฤติกรรมหรือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจจึงมีนัยหนึ่งเป็นความต้องการที่ทำให้เกิดแรงผลักดันในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ดังนั้นแรงจูงใจกับความต้องการจึงสามารถใช้แทนกันได้ (Wanous&Zwany,1977,pp.78-97) เฮอร์ซเบอร์ก, บุสเนอร์ และไนเดอร์แมน (Herzberg Bausners&Snyderman,1959 อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ,2542,หน้า66) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน โดยใช้ทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg ,s two factor theory) หรือที่มีชื่อเรียกว่า การจูงใจโดยใช้ทฤษฎี 2 ปัจจัย (motivation maintenance theory, dual factor theory) หรือ (motivation –hygiene theory) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทำงาน ได้สรุปว่ามีปัจจัยสำคัญ 2 ประเภทนี้สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบงานของแต่ละบุคคล ปัจจัยดังกล่าว เฮอร์ซเบอร์กเรียกว่าปัจจัยจูงใจ (motivator factor) และปัจจัยค้ำจุน (maintenance factor) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factor)

           จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงานต่อไป

           ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ Challenge Thailand 2010 ตอนที่สามเป็นการสัมภาษณ์ รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนนี้ได้พูดถึงสถานการณ์การเมืองหลังพันธมิตรฯ บุกทำเนียบรัฐบาล, ความแตกต่างระหว่างทุนนิยมชนิดต่างๆ, เศรษฐศาสตร์การเมืองคืออะไร และอนาคตของประเทศไทยจากมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ได้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 จาก http://www.thaingo.org/prboard _ 1/)  

  •             วิจิตร  ศรีสอ้าน www.pbru.ac.th

 ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลมีอยู่ 2 ระบบ คือระบบอุปถัมภ์( Patronage system ) และระบบคุณธรรม ( Merit system )

         อำนวย   แสงสว่าง ( 2546, หน้า 72 ) แรงจูงใจหมายถึง แรงภายใน หรือกระบวนการที่พลังงานทั้งหลายเป็นสิ่งชี้นำพฤติกรรม หรือการจูงใจเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรม  โดยพลังของการจูงใจจะปรากฎขึ้นต่อเมื่อบุคคลถูกกระตุ้นในอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ว่าจะชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ตาม ในสภาพการณ์ที่กำหนดไว้  

              สายัณห์   ตากมัจฉา ( 2546, หน้า 17 ) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมในตัวของบุคคลซึ่งถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า ให้แสดงพฤติกรรม ความสามารถหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระทำสิ่งต่างๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองไม่ได้หวังรางวัลหรือคำชม ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอก จะทำอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หวังรางวัลหรือผลตอบแทน

เมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีแรงจูงใจ บุคคลจะมีพลังมากพอที่จะนำตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และมีการธำรงไว้ให้กิจกรรมนั้นยังคงอยู่ต่อไป

                           Steers and Porter (1991) Motivation and work behavior

An academic directory and search engine ... YEAR: 1991 PUB TYPE: Book (ISBN 007060956X ) VOLUME/EDITION:

www.getcited.org/pub/102878618 · Cached page

                  ไพน์เดอร์ ( Pinder, 1984, pp.84) ) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง www.getcited.org/pub/100245015 ·

 

                                     Pinder (1984) Work motivation: Theory, issues, and applications

An academic directory and search engine ... YEAR: 1984 PUB TYPE: Book (ISBN 0673157997 [pbk])

www.getcited.org/pub

 

Comment

Comment:

Tweet