เออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics)

posted on 16 Jul 2012 10:18 by 549500011

 

 

 

เออร์โกโนมิกส์ (Ergonomics)

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น สาขาหนึ่งของเออร์โกโนมิกส์ จะว่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยหลีกเลี่ยวการก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่อกล้ามเนื้อหรือกระดูก เป็นต้น ในปัจจุบันจะพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเออร์โกโนมิกส์มากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ตระหนักถึงโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ จึงนิยมใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

Comment

Comment:

Tweet